Bouwsteen 3: Inzicht in kosten

Een logische stap in het doelmatig werken is het weten wat de kosten zijn van de behandelingen die je uitvoert. Uit een aanzienlijk deel van de interviews blijkt echter dat veel artsen (in opleiding) hier nauwelijks wetenschap van hebben. Bovendien zijn velen niet goed op de hoogte van de financiële structuur van de Nederlandse zorg.

 

Hier komt bij dat sommige dokters het oneens zijn met de stelling dat artsen zich bezig moeten houden met de kosten van de zorg die zij leveren. Een enkeling gaf aan het gevoel te hebben te worden veroordeeld wanneer hij zich bezighield met kosten van zorg.

 

Door deze kostenkennis te vergroten, kan er een verandering plaatsvinden naar doelmatigere zorg. Allereerst leidt het hebben van kennis over kosten tot kritischer gedrag ten opzichte van de noodzaak van bepaalde interventies. Ten tweede kan de kennis leiden tot vermindering van low-value care: wanneer het aanvragen van extra lab-testen niet opweegt tegen de extra waarde van die zorg. Tenslotte kan kostenkennis artsen helpen om investeringen in duurdere zorg te verantwoorden wanneer dat leidt tot betere zorg.  

Interview quote

“In de ideale situatie weten alle artsen hoe de bekostiging van de zorg georganiseerd is en zijn ze op de hoogte van de belangrijkste kosten posten in hun deelgebied. In de organisatie van hun afdeling of praktijk proberen zij de zorg zo te organiseren dat hier zo min mogelijk onnodige kosten worden gemaakt. Het is mijns inziens niet de bedoeling dat bij individuele patiënten kosten overwegingen gemaakt worden, maar meer op het niveau van protocollen/richtlijnen/(lokale en landelijke) afspraken, waarbij effectiviteit van interventie of een diagnostische strategie voorop moet staan” (opleider)

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers